Khách hàng là đại lý tiến hành chuyển ít nhất 1.000.000đ
vào 1 trong số các ngân hàng nhận tiền của Fcard
Chính sách chiết khấu
Đại lýMức ký quỹChiết khấuHạn mức mua
Cấp 1Từ 100 triệu VND trở lên7%Tối đa bằng mức ký quỹ / tháng
Cấp 2Từ 10 đến dưới 100 triệu VND 5%Tối đa bằng mức ký quỹ / tháng
Cấp 3Từ 1 đến dưới 10 triệu VND 3%Tối đa bằng mức ký quỹ / tháng
Cấp 4Dưới 1 triệu VND0%Tối đa bằng số dư hiện có